Slapukai

Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei sutinkate su slapukų naudojimu, spauskite „Supratau” ir toliau naudokitės svetaine. Slapukų naudojimo taisykles rasite čia.

Sutinku
Nesutinku
Abonementai E-parduotuvė Studijos Soliariumai Pažinkite savo odą VitaD'or ES projektai
Privatumo politika

Privatumo politika

1. Privatumo politika

1.1. UAB “UNICOM INTERNATIONAL” arba Duomenų valdytojas į.k. 302861897, buveinės adresas: Senasis Ukmergės kelias 4, LT-14302 Vilnius. UAB “ UNICOM INTERNATIONAL ” yra Equador elektroninės parduotuvės www.equador.lt valdytojas.  Internetinės parduotuvės (toliau – „Equador parduotuvė“) taisyklės (toliau – Taisyklės), Privatumo politika yra privalomos Klientui teikiant užsakymą Equador parduotuvės internetiniame puslapyje  www.equador.lt.

1.1.1. Equador Parduotuvė gerbia klientų privatumą. Todėl rekomenduojame prieš darant užsakymą mūsų Parduotuvėje atidžiai perskaityti šias taisykles bei Privatumo politiką. Equador Parduotuvės Privatumo politika taikoma, kai jau esate mūsų klientas arba išreiškėt norą pirkti Equador Parduotuvėje. Ši Privatumo politika taikoma ir tada, kai pirkote ar išreiškėte norą pirkti prekes mūsų parduotuvėje prieš įsigaliojant šiai Privatumo politikai ir kai gavome kliento Asmens duomenis. Klientas arba Duomenų subjektas registruojantis pateikia prekių pristatymui būtinus duomenis: vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomas prekės; telefono numerį; kitus pristatymui ar sąskaitos išrašymui būtinus duomenis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir Privatumo politika ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms ir šiai Privatumo politikai pažymėdamas atitinkamą žymę užsakymo metu. Tokiu atveju visada laikoma, kad Klientas sutinka, kad pateikti jo asmeniniai duomenys bus tvarkomi UAB “UNICOM INTERNATIONAL” vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika bei duomenų apsaugos teisės aktais. UAB “ UNICOM INTERNATIONAL ” tvarko asmens duomenis tam, kad galėtume teikti savo Paslaugas. Klientas sutinka, kad pažymėjus sutikimą pirmojo užsakymo metu, kitų pirkimų metu jis būtų pažymėtas automatiškai. Klientui arba Duomenų subjektui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo, jeigu jis nėra susipažinęs su Equador Parduotuvės Taisyklėmis ir Privatumo politika. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių ar Privatumo politika, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu. Priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Equador Parduotuvės Taisyklėmis ir Privatumo politika. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis ar Privatumo politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.2. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principais.

1.3. Paprastai UAB “ UNICOM INTERNATIONAL ” Asmens duomenis gauna tiesiogiai iš asmens, kai pasinaudoja arba išreiškia norą pirkti Equador Parduotuvėje. Visi vartotojai gali matyti, redaguoti ar ištrinti savo asmeninę informaciją bet kuriuo metu (išskyrus jie negali pakeisti savo vardo). Informuojame, kad Svetainės administratoriai taip pat gali matyti ir redaguoti šią informaciją.

1.4. Informuojame, kad UAB “ UNICOM INTERNATIONAL ” naudoja slapukus, siekiant pagerinti interneto svetainės veikimą.

1.5.  Tiesioginės rinkodaros ir reklaminius pranešimus, naujienlaiškius (akcijas) gauna klientai, kurie yra davę tokį sutikimą.

1.6. Sąvokos:

Asmens duomenys– bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;

Duomenų tvarkymas– bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip duomenų rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

Duomenų tvarkymo apribojimas– saugomų asmens duomenų žymėjimas siekiant apriboti jų tvarkymą ateityje;

Profiliavimas– bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, visų pirma siekiant išanalizuoti ar numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens darbo rezultatais, ekonomine situacija, sveikatos būkle, asmeniniais pomėgiais, interesais, patikimumu, elgesiu, buvimo vieta arba judėjimu;

Duomenų valdytojas– fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise;

Duomenų tvarkytojas– fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;

Duomenų gavėjas– fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;

Trečioji šalis– fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;

Duomenų subjekto sutikimas– bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;

Asmens duomenų saugumo pažeidimas– saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga;

Slapukas – nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

1.7. Kliento ar Duomenų subjekto teisės:

– Kliento ar Duomenų subjekto teisė susipažinti su duomenimis (Duomenų subjektas turi teisę iš duomenų valdytojo gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su asmens duomenimis)

– Kliento ar Duomenų subjekto teisė reikalauti ištaisyti duomenis (Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su juo susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, pateikdamas papildomą pareiškimą)

–  Kliento ar Duomenų subjekto teisė reikalauti ištrinti duomenis arba teisė būti pamirštam (Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, o duomenų valdytojas yra įpareigotas nepagrįstai nedelsdamas ištrinti asmens duomenis)

– Kliento ar Duomenų subjekto teisė apriboti duomenų tvarkymą (Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą)

– Kliento ar Duomenų subjekto teisė į duomenų perkeliamumą (Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui)

– Kliento ar Duomenų subjekto teisė nesutikti (Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis)

– Kliento ar Duomenų subjekto teisė atšaukti sutikimą (Kai Asmens duomenys tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą)

– Kliento ar Duomenų subjekto teisė dėl savo asmens duomenų tvarkymo kreiptis su skundu į priežiūros instituciją, jei klientas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

– Kliento ar Duomenų subjekto teisė dėl savo teisių įgyvendinimo kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną ar asmens duomenų valdytoją.

– kitos teisės aktais numatytos Kliento ar Duomenų subjekto teisės.

Prašymą dėl susipažinimo, pataisymų ar nesutikimo galite siųsti elektroniniu paštu adresu: [email protected]

1.8. Susipažinti su Asmens duomenimis gali tik tokią teisę turintys UAB “ UNICOM INTERNATIONAL ” darbuotojai, trečiosios šalys, kiti asmenys, kai to reikalaujama arba leidžiama pagal įstatymus. Equador Parduotuvė patvirtina, jog pateikti asmens duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo bei pristatymo ir sąskaitos išrašymo tikslais. Equador Parduotuvė įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Equador Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. UAB “ UNICOM INTERNATIONAL ” kliento asmens duomenis gali perduoti savo tiekėjams ir kitoms trečiosioms šalims, siekdami užtikrinti užsakymų pristatymą. Nė vienam iš šių tiekėjų ar trečiųjų šalių neduodamas leidimas naudoti asmens duomenų bet kuriuo kitu būdu. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

1.9. Klientas, užsiregistruodamas Equador Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis kitiems asmenims, Equador Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

1.10. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis ir Privatumo politika, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Equador Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus išsaugoti failai, siunčiami iš interneto serverio į jo kompiuterį. Šie failai reikalingi sėkmingam naršymui po Equador parduotuvę ir tai yra įprastas technologinis sprendimas dirbant bet kurio tipo interneto naršyklėmis.

1.11. Equador Parduotuvė patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijas Klientų asmeninių duomenų apsaugai. Pateikti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą.

1.12. UAB “ UNICOM INTERNATIONAL ” saugo Jūsų asmeninę informaciją (Registravimosi metu pateikti duomenys, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, taip pat naršymo ir prisijungimo informacija) visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės mūsų Equador Parduotuvės paslaugomis. Jūsų Įvertinimus žvaigždutėmis saugomi tol, kol naudojatės mūsų Equador Parduotuvės paslaugomis. Užsakymo duomenys saugomi 2 metus nuo užsakymo atlikimo dienos. Gauti pranešimai, užklausos el.paštu, skundai, Facebook asmenines žinutes saugomos 12 mėnesių. Jeigu vyksta teisinis ginčas Jūsų duomenis gali būti saugomos ilgiau.

1.13. Informuojame, kad mes pasiliekame sau teisę daryti šios Privatumo politikos pakeitimus ir pataisymus, o apie padarytus pakeitimus mes pranešame paskelbdami juos mūsų svetainėje.

1.14. Esant skundams, norint pranešti apie pažeidimus ir kitais klausimais visada galite susisiekti su mumis:

UAB “UNICOM INTERNATIONAL” Duomenų valdytojas į.k. 303564952,

buveinės adresas: Senasis Ukmergės kelias 4, LT-14302 Vilnius;

Tel.:+ 370 660 38445                  

Elektroninis paštas: [email protected]

 

Sekite mus socialiniuose tinkluose